ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် အမည် စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော် ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက် သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်)၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေး ဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေး ကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်တစ်သီး ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉)  

Read More →
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ကိန်းဂဏန်းအချို့

၃၂ သန်းခန့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သောလူဦးရေ ခန့်မှန်းစာရင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၄၆၀ဝ ကျော် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထားရှိမည့် ခန့်မှန်းမဲရုံ စုစုပေါင်းအရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ၉၁ ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၆၀၇၄ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၃၂၃ ဦး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ် သည်။ သတင်းရည်ညွှန်းDaily Eleven

Read More →
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း

၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၉) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ၃၉၁။ လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင် (က) ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့် နေ့ရက်၌ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်၍ ဥပဒေအရ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူ မဟုတ်သည့်အပြင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ သည်၊ (ခ) ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်၌ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီအတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဂ) ထို့အပြင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများသည် မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင်လည်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဃ) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။ ၃၉၃။ […]

Read More →
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အချုပ် အခြာအာဏာကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကိုလည်းကောင်း လေးစားကြရမည်။ ၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို လေးစားလိုက်နာကြရမည်။ ၃။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ပါတီစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်းရှင်းရမည်။ ၄။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ဘက်လိုက်မှု မရှိစေရန် စောင့်ထိန်းကြရမည်။ ၅။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဦးအား ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းပြုရာရောက်သည့် အပြောအဆို၊ အပြုအမူ မပြုရ။ ထိုသို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေမည့် အဝတ် အစား၊ သင်္ကေတ၊ အမှတ်တံဆိပ် စသည်တို့ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ခြင်း မပြုရ။ ၆။ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းသောအားဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပြီးသော မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးအား မဲရုံပရဝုဏ် […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial