ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း

၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၉) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ၃၉၁။ လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင် (က) ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့် နေ့ရက်၌ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်၍ ဥပဒေအရ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူ မဟုတ်သည့်အပြင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ သည်၊ (ခ) ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်၌ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီအတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဂ) ထို့အပြင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများသည် မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင်လည်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဃ) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။ ၃၉၃။ […]

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်ညာတိုင်ကြားမှု

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို လိမ်လည်စွပ်စွဲပြီး တိုင်ကြားခဲ့လျှင် ထိုတိုင်ကြားသူအား သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ရဲစခန်းတွင် တိုက်ရိုက်တိုင်တန်းခွင့်ရှိခြင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တိုင်ကြားလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းသို့ သွားရောက်၍ တိုင်ကြားခွင့်ရှိပါသည်။ တိုင်ကြားခွင့်ရှိသူများ (၁) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးက ဖြစ်စေ၊ (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(သို့မဟုတ်)ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်က ဖြစ်စေ၊ (၃) သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်စေ၊ (၄) မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။ တိုင်တန်းရမည့် အချိန်ကာလ (၁) ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီဖြစ်စေ၊ (၂) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ်ဖြစ်စေ၊ (၃) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက် ၁၅ ရက်အတွင်းဖြစ်စေ၊ ဥပဒေနှင့်အညီ တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။ ကိုးကား-လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ရဲအရေးပိုင်မှု ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ၊ ကျင်းပစဉ်၊ ကျင်းပပြီး

သိထားသင့်သော ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မဲပေးခွင့်၊ အရွေးခံခွင့်ကို မကျင့်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း၊ လာဘ်ပေးခြင်း၊ လာဘ်ယူခြင်း ပုဒ်မ-၅၇ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနည်းဖြင့် ရယူခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(က) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်စွာမကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(ခ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ဘာသာရေးအကြောင်းပြု၍ မဲပေးရန်/မဲမပေးရန် ဟောပြောစည်းရုံးခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို လိမ်လည်တိုင်တန်းကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ပုဒ်မ-၆၄ ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၃)သိန်း သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်၍ ကြိုတင်(သို့) မဲလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၊ မဲပေးခြင်း ပုဒ်မ-၅၉(ဇ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးအား မဲမပေးနိုင်စေရန် နှောင့်ယှက်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၀ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံအတွင်း(သို့)မဲရုံနှင့် ကိုက်(၅၀ဝ)အတွင်း မဲဆွယ်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၁ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဦးကို မဲပေးရန် (သို့)မဲမပေးရန် (သို့) မည်သူ့ကိုမဲမပေးရန်တိုက်တွန်းခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၁(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံနှင့်(၅၀ဝ)ကိုက်အတွင်း အသံချဲ့စက်များသုံး၍ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ မဲရုံအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့အပြုအမူ ပြုကျင့်ခြင်း […]

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု အချက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေ၊ ယင်းမှတာဝန်ပေးအပ်သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပြုလုပ်သည့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအချက်များ- (၁) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း။ (၂) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း။ (၃) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်ခြင်း။ (၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုကြေညာခြင်း။ (၅) မဟုတ်မမှန် ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။ (၆) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း။ (၇) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။ (၈) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော အသုံးစရိတ်များကျခံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ယင်းသို့ကျခံ သုံးစွဲရန် သဘောတူခြင်း။ (၉) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။ (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန်(သို့)မပါဝင်ရန်(သို့)နှုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျေးဇူး တုံ့ပြန်ချက်တို့ဖြင့် လာဘ်ရယူခြင်း(သို့)လာဘ်ယူမှု လက်ခံရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးရန်(သို့)မပေးရန် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကို သွေးဆောင်ပြီး […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial