ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်။ မဲရုံ/အကူကိုယ်စားလှယ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ ၁။ မဲရုံတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများထားရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်လျှို့ဝှက်စွာ မဲပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်။ ၂။ မဲပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အားလုံးနှင့်မဲရေတွက် ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိသည်။ (မူလမဲစာရင်း၊ ကြိုတင်မဲစာရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းများကို မိတ္တူရယူခွင့်ရှိသည်။) ၃။ မိမိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမဲရုံ၏သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မဲရုံအတွင်း စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိ သကဲ့သို့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။ ၄။ မဲရေတွက်သည့်အချိန်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မဲရေတွက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာမှ သိရှိသည်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၅။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မဲရုံအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ တစ်စောင်ကို ရယူခွင့်ရှိသည်။ ၆။ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီး မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ ၇။ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် ထိုသို့သော […]

Read More →
မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရမည်

(က) ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းဇယားများနှင့်မှတ်တမ်းများကို တိကျစွာ ပြုစုထိန်းသိမ်းရမည်။ (ခ) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဂ) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခွင့်ပြုသော စာရွက်အချက်အလက်မှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ (ဃ) ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်မျှ မဲဆွယ်ခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းမပြုဘဲ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ (င) တစ်စုံတစ်ဦးသည် မဲရုံတွင် မဖွယ်မရာပြုလျှင် သို့မဟုတ် မဲရုံမှူး၏ တာဝန်အရ ညွှန်ကြားချက်ကို မနာခံလျှင် ထိုသူအား မဲရုံမှူး၏ အမိန့်ဖြင့် တာဝန်ကျရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လုံခြုံရေးတာဝန်ပေးအပ်ထားသူ သို့မဟုတ် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက မဲရုံမှ ချက်ချင်းဖယ်ရှားရမည်။ (စ) ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုအား တစ်စုံတစ်ဦး က ကျူးလွန်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက မဲရုံမှူးသည် ပထမဦးစွာ ထိုသူအား […]

Read More →
မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး ရှောင်ရန်အချက်များ

(က) ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မသမာသောနည်းဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးအား မပေးရ။ (ခ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မှအပ အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကို မဲပုံးအတွင်းသို့ မထည့်သွင်းရ။ (ဂ) အသုံးပြုဆဲဖြစ်သောမဲပုံးကို အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုရ။ (ဃ) ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုခုတွင် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်ထက်ပိုသော မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ (င) ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုခုတွင် မိမိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲမပေးရ။ (စ) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်၍ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို လာရောက်တောင်းဆိုခြင်း(သို့မဟုတ်)ဆန္ဒမဲပေးခြင်း မပြုရ။ (ဆ) ဆန္ဒမဲပေးသူကို သိရှိနိုင်အောင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်၌ အမှတ်အသားတစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ရ။ (ဇ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဆုတ်ဖြဲရ။ (ဈ) အတုပြုလုပ်ထားသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ အများကိုဖြစ်စေ၊ မဲပုံးအတွင်းသို့ မထည့်သွင်းရ။ (ည) ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်၍ ဆန္ဒမဲမပေးရ။ […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial