ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ရဲအရေးပိုင်မှု ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ၊ ကျင်းပစဉ်၊ ကျင်းပပြီး

သိထားသင့်သော ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မဲပေးခွင့်၊ အရွေးခံခွင့်ကို မကျင့်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း၊ လာဘ်ပေးခြင်း၊ လာဘ်ယူခြင်း ပုဒ်မ-၅၇ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနည်းဖြင့် ရယူခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(က) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်စွာမကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(ခ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ဘာသာရေးအကြောင်းပြု၍ မဲပေးရန်/မဲမပေးရန် ဟောပြောစည်းရုံးခြင်း ပုဒ်မ-၅၈(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို လိမ်လည်တိုင်တန်းကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ပုဒ်မ-၆၄ ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၃)သိန်း သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်၍ ကြိုတင်(သို့) မဲလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၊ မဲပေးခြင်း ပုဒ်မ-၅၉(ဇ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးအား မဲမပေးနိုင်စေရန် နှောင့်ယှက်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၀ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံအတွင်း(သို့)မဲရုံနှင့် ကိုက်(၅၀ဝ)အတွင်း မဲဆွယ်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၁ ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဦးကို မဲပေးရန် (သို့)မဲမပေးရန် (သို့) မည်သူ့ကိုမဲမပေးရန်တိုက်တွန်းခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း ပုဒ်မ-၆၁(ဂ) ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ(၁)သိန်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံနှင့်(၅၀ဝ)ကိုက်အတွင်း အသံချဲ့စက်များသုံး၍ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ မဲရုံအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့အပြုအမူ ပြုကျင့်ခြင်း […]

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု အချက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေ၊ ယင်းမှတာဝန်ပေးအပ်သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပြုလုပ်သည့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအချက်များ- (၁) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း။ (၂) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း။ (၃) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်ခြင်း။ (၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုကြေညာခြင်း။ (၅) မဟုတ်မမှန် ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။ (၆) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း။ (၇) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။ (၈) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော အသုံးစရိတ်များကျခံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ယင်းသို့ကျခံ သုံးစွဲရန် သဘောတူခြင်း။ (၉) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။ (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန်(သို့)မပါဝင်ရန်(သို့)နှုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျေးဇူး တုံ့ပြန်ချက်တို့ဖြင့် လာဘ်ရယူခြင်း(သို့)လာဘ်ယူမှု လက်ခံရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးရန်(သို့)မပေးရန် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကို သွေးဆောင်ပြီး […]

Read More →
မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

၁။ မဲရုံရှေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ တန်းစီပါ။ ၂။ မဲရုံအတွင်း ဝင်လာသော မဲဆန္ဒရှင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်သန်းအား မင်တို့ ခြင်းရှိ/မရှိ မဲရုံ လုံခြုံရေးမှ စစ်ဆေးပါ။ ၃။ မဲဆန္ဒရှင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲစားပွဲသို့သွား၍ မိမိ၏ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်အား မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူထံ ပြသပါ။ ၄။ မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူသည် မဲစာရင်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်၍ စစ်ဆေးမည်။ ၅။ မဲဆန္ဒရှင်သည် မဲစာရင်းပါ မိမိ၏နာမည်ဘေးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူသည် မဲဆန္ဒရှင်အား ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာအုပ်ပါ မဲလက်မှတ်အား ဖြတ်မပေးမီ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းအပေါ်ရှိ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အကယ်၍ လက်မှတ်မထိုးတတ်ပါက လက်ဝဲလက်မနှိပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၆။ မဲဆန္ဒရှင်သည်လည်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် မဲရုံမှူးလက်မှတ်ပါ/မပါ စစ်ဆေး၍ မပါရှိပါက ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေးသူအား အသိပေးပြီး ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အသစ်တစ်စောင် တောင်းယူနိုင်သည်။ […]

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်။ မဲရုံ/အကူကိုယ်စားလှယ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ ၁။ မဲရုံတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများထားရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်လျှို့ဝှက်စွာ မဲပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်။ ၂။ မဲပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အားလုံးနှင့်မဲရေတွက် ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိသည်။ (မူလမဲစာရင်း၊ ကြိုတင်မဲစာရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းများကို မိတ္တူရယူခွင့်ရှိသည်။) ၃။ မိမိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမဲရုံ၏သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မဲရုံအတွင်း စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိ သကဲ့သို့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။ ၄။ မဲရေတွက်သည့်အချိန်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မဲရေတွက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာမှ သိရှိသည်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၅။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မဲရုံအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ တစ်စောင်ကို ရယူခွင့်ရှိသည်။ ၆။ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီး မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ ၇။ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် ထိုသို့သော […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial