ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု အချက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေ၊ ယင်းမှတာဝန်ပေးအပ်သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပြုလုပ်သည့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအချက်များ- (၁) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း။ (၂) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း။ (၃) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်ခြင်း။ (၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုကြေညာခြင်း။ (၅) မဟုတ်မမှန် ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။ (၆) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း။ (၇) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။ (၈) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော အသုံးစရိတ်များကျခံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ယင်းသို့ကျခံ သုံးစွဲရန် သဘောတူခြင်း။ (၉) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။ (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန်(သို့)မပါဝင်ရန်(သို့)နှုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျေးဇူး တုံ့ပြန်ချက်တို့ဖြင့် လာဘ်ရယူခြင်း(သို့)လာဘ်ယူမှု လက်ခံရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးရန်(သို့)မပေးရန် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကို သွေးဆောင်ပြီး […]

Read More →
မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

၁။ မဲရုံရှေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ တန်းစီပါ။ ၂။ မဲရုံအတွင်း ဝင်လာသော မဲဆန္ဒရှင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်သန်းအား မင်တို့ ခြင်းရှိ/မရှိ မဲရုံ လုံခြုံရေးမှ စစ်ဆေးပါ။ ၃။ မဲဆန္ဒရှင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲစားပွဲသို့သွား၍ မိမိ၏ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်အား မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူထံ ပြသပါ။ ၄။ မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူသည် မဲစာရင်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်၍ စစ်ဆေးမည်။ ၅။ မဲဆန္ဒရှင်သည် မဲစာရင်းပါ မိမိ၏နာမည်ဘေးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူသည် မဲဆန္ဒရှင်အား ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာအုပ်ပါ မဲလက်မှတ်အား ဖြတ်မပေးမီ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းအပေါ်ရှိ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အကယ်၍ လက်မှတ်မထိုးတတ်ပါက လက်ဝဲလက်မနှိပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၆။ မဲဆန္ဒရှင်သည်လည်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် မဲရုံမှူးလက်မှတ်ပါ/မပါ စစ်ဆေး၍ မပါရှိပါက ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေးသူအား အသိပေးပြီး ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အသစ်တစ်စောင် တောင်းယူနိုင်သည်။ […]

Read More →
ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်။ မဲရုံ/အကူကိုယ်စားလှယ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ ၁။ မဲရုံတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများထားရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်လျှို့ဝှက်စွာ မဲပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်။ ၂။ မဲပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အားလုံးနှင့်မဲရေတွက် ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိသည်။ (မူလမဲစာရင်း၊ ကြိုတင်မဲစာရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းများကို မိတ္တူရယူခွင့်ရှိသည်။) ၃။ မိမိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမဲရုံ၏သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မဲရုံအတွင်း စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိ သကဲ့သို့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။ ၄။ မဲရေတွက်သည့်အချိန်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မဲရေတွက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာမှ သိရှိသည်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၅။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် မဲရုံအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ တစ်စောင်ကို ရယူခွင့်ရှိသည်။ ၆။ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီး မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ ၇။ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် ထိုသို့သော […]

Read More →
မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရမည်

(က) ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းဇယားများနှင့်မှတ်တမ်းများကို တိကျစွာ ပြုစုထိန်းသိမ်းရမည်။ (ခ) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဂ) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခွင့်ပြုသော စာရွက်အချက်အလက်မှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ (ဃ) ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်မျှ မဲဆွယ်ခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းမပြုဘဲ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ (င) တစ်စုံတစ်ဦးသည် မဲရုံတွင် မဖွယ်မရာပြုလျှင် သို့မဟုတ် မဲရုံမှူး၏ တာဝန်အရ ညွှန်ကြားချက်ကို မနာခံလျှင် ထိုသူအား မဲရုံမှူး၏ အမိန့်ဖြင့် တာဝန်ကျရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လုံခြုံရေးတာဝန်ပေးအပ်ထားသူ သို့မဟုတ် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက မဲရုံမှ ချက်ချင်းဖယ်ရှားရမည်။ (စ) ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုအား တစ်စုံတစ်ဦး က ကျူးလွန်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက မဲရုံမှူးသည် ပထမဦးစွာ ထိုသူအား […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial