အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း

နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ညနေပိုင်း မဲရုံပိတ်ချိန်အပြီးတွင် မဲရေတွက်၍ ရရှိလာသော ဆန္ဒမဲရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာမဲရုံတွင် ကပ်ထားပြီး မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းဆန္ဒမဲရလဒ်များကို စုစည်းပြီး ရပ်ကွက်မှတစ်ဆင့် မြို့နယ်၊ မြို့နယ် မှတစ်ဆင့် ခရိုင်၊ ခရိုင်မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံသို့ ပေးပို့ရမည်။ ထိုစာရင်းများအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ကိုယ်စားလှယ်ကို တိုင်းကော်မရှင်ရုံးမှ အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာရမည်။

မဲရုံအတွင်းဆန္ဒမဲရရှိမှုရလဒ်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်း၏ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲရလဒ်နှင့် မဲရုံတွင် မဲပေးသည့် ဆန္ဒမဲရလဒ်တို့ကိုပေါင်း၍ စာရင်းမှန်ကန်ကြောင်း မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အနည်းဆုံးသက်သေ လေးဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ တစ်စောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ နှစ်စောင်ပေးပို့ရန်နှင့် တစ်စောင်အား မိမိလက်ဝယ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး တစ်စောင်ကို မဲရုံတွင် ကပ်ထားရမည်။

ကိုးကား-မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်လက်စွဲစာအုပ်

မဲဆန္ဒရေတွက်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုကြေညာခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် အညီ ပေးပို့သည့် စာရင်းများအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကို ကြေညာရမည်။

ကိုးကား-အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊
အခန်း(၁၀)၊ ပုဒ်မ-၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)

Please follow and like us:
0