ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် နှစ်ကာလအကျဉ်း

၁၉၈၇ ခုနှစ်
၁၉၈၈ ခုနှစ်
၁၉၈၉ ခုနှစ်
၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ်
၁၉၉၂ ခုနှစ်
၁၉၉၃ ခုနှစ်
၁၉၉၄ ခုနှစ်
၁၉၉၅ ခုနှစ်
၁၉၉၆ ခုနှစ်
၁၉၉၇ ခုနှစ်
၁၉၉၈ ခုနှစ်
၁၉၉၉ ခုနှစ်
၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်
၂၀ဝ၁ ခုနှစ်
၂၀ဝ၂ ခုနှစ်
၂၀ဝ၃ ခုနှစ်
၂၀ဝ၄ ခုနှစ်
၂၀ဝ၅ ခုနှစ်
၂၀ဝ၆ ခုနှစ်
၂၀ဝ၇ ခုနှစ်
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်
၂၀ဝ၉ ခုနှစ်
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်
၂၀၁၁ ခုနှစ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)
၂၀၁၃ ခုနှစ်
၂၀၁၄ ခုနှစ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်
(ယခုကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ)
၂၀၁၆ ခုနှစ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်
၂၀၁၈ ခုနှစ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်
၂၀၂၀ ခုနှစ် (နောင်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်
၂၀၂၂ ခုနှစ်
၂၀၂၃ ခုနှစ်
၂၀၂၄ ခုနှစ်

Please follow and like us:
0