ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၁၇၄၅ ဦး
အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၈၈၆ ဦး
တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၃၄၄၃ ဦး
(တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်အပါအဝင်)
စုစုပေါင်း- ၆၀၇၄ ဦး

၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ပြည်သူ့လွှတ်တော်- ၉၈၅ ဦး
အမျိုးသားလွှတ်တော်- ၄၇၉ ဦး
တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်- ၁၅၃၅ ဦး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်- ၆၆ ဦး
စုစုပေါင်း- ၃၀၆၅ ဦး

Please follow and like us:
0