ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် အမည် စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော် ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက် သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်)၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေး ဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။

(ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈)

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေး ကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်တစ်သီး ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉)

 

Please follow and like us:
0