ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်ညာတိုင်ကြားမှု

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို လိမ်လည်စွပ်စွဲပြီး တိုင်ကြားခဲ့လျှင် ထိုတိုင်ကြားသူအား သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။

ရဲစခန်းတွင် တိုက်ရိုက်တိုင်တန်းခွင့်ရှိခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တိုင်ကြားလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းသို့ သွားရောက်၍ တိုင်ကြားခွင့်ရှိပါသည်။
တိုင်ကြားခွင့်ရှိသူများ
(၁) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးက ဖြစ်စေ၊
(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(သို့မဟုတ်)ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်က ဖြစ်စေ၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်စေ၊
(၄) မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊
သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။
တိုင်တန်းရမည့် အချိန်ကာလ
(၁) ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီဖြစ်စေ၊
(၂) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ်ဖြစ်စေ၊
(၃) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက် ၁၅ ရက်အတွင်းဖြစ်စေ၊

ဥပဒေနှင့်အညီ တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။

ကိုးကား-လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ

Please follow and like us:
0