ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု အချက်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေ၊ ယင်းမှတာဝန်ပေးအပ်သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏

သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပြုလုပ်သည့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအချက်များ-

(၁) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း။
(၂) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း။
(၃) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်ခြင်း။
(၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုကြေညာခြင်း။
(၅) မဟုတ်မမှန် ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။
(၆) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း။
(၇) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။
(၈) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော အသုံးစရိတ်များကျခံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ယင်းသို့ကျခံ သုံးစွဲရန် သဘောတူခြင်း။
(၉) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
(၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန်(သို့)မပါဝင်ရန်(သို့)နှုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျေးဇူး တုံ့ပြန်ချက်တို့ဖြင့် လာဘ်ရယူခြင်း(သို့)လာဘ်ယူမှု လက်ခံရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။
(၁၁) ဆန္ဒမဲပေးရန်(သို့)မပေးရန် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကို သွေးဆောင်ပြီး လာဘ်လာဘယူရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ သဘော တူညီချက်ပေးခြင်း။
(၁၂) ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ငွေစာရင်းကို မမှန်မကန်ပြုလုပ်တင်ပြခြင်း(သို့)ယင်းစာရင်းကို မှန်ကန်သည်ဟု ဝန်ခံခြင်း(သို့)သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
(၁၃) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရစေရန်ဖြစ်စေ၊ တင်မြှောက်ခံခွင့်ရရေးအတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဝေငှ၍သော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ငွေအကုန်ကျ ခံခြင်း(သို့)ယင်းသို့ကုန်ကျရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း။
(၁၄) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ၏ အမည်၊ နေရပ် မပါရှိသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကြေညာစာရွက်၊ စာတမ်း၊ ပိုစတာ တို့ကို ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။
(၁၅) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးအား မဲပေးချိန်တွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဲရုံမှ အခြားနေရာသို့ ယူဆောင်သွားရန် တိုက်တွန်း ခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။
(၁၆) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး တင်မြှောက်ခံခွင့်ရရေးအတွက် အကူအညီကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးထံမှရယူခြင်း၊ ရယူရန်အားပေးကူညီခြင်း၊ ရယူရန် အားထုတ်ခြင်း။
(၁၇) ဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခြင်း(သို့)ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို အကြောင်းပြုမဲပေးကြရန် (သို့) မဲမပေးဘဲနေကြရန် အစီအစဉ်ပြုလုပ်၍ လှုံ့ဆော်ခြင်း။
(၁၈) ပါတီတစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ မမှန်မကန်စွပ်စွဲခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ အများပြည်သူ ဆူပူမှုဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း။                                             ကိုးကား-လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ အခန်း(၁၄)

 

တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိ၍ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသော်လည်း တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ယင်းအချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အနိုင်ရရှိသွားသည်ဟူ၍ စွပ်စွဲကာ အဆိုပါအနိုင်ရရှိမှုအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခြင်း ခံရနိုင်သည်။
ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းပိုင်ခွင့်ရှိသူများ။ ။ (၁) ယှဉ်ပြိုင်ရွေးခံသည့်ကိုယ်စားလှယ်၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်
ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းရမည့်အချိန်ကာလ။ ။ အနိုင်ရရှိကြောင်း အမည်စာရင်းကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ၄၅ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းရမည်။
ပေးသွင်းရမည့် အမှုစရိတ်။ ။ ငွေကျပ် ၅ သိန်း

Please follow and like us:
0