အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ညနေပိုင်း မဲရုံပိတ်ချိန်အပြီးတွင် မဲရေတွက်၍ ရရှိလာသော ဆန္ဒမဲရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာမဲရုံတွင် ကပ်ထားပြီး မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းဆန္ဒမဲရလဒ်များကို စုစည်းပြီး ရပ်ကွက်မှတစ်ဆင့် မြို့နယ်၊ မြို့နယ် မှတစ်ဆင့် ခရိုင်၊ ခရိုင်မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံသို့ ပေးပို့ရမည်။ ထိုစာရင်းများအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ကိုယ်စားလှယ်ကို တိုင်းကော်မရှင်ရုံးမှ အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာရမည်။ မဲရုံအတွင်းဆန္ဒမဲရရှိမှုရလဒ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်း၏ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲရလဒ်နှင့် မဲရုံတွင် မဲပေးသည့် ဆန္ဒမဲရလဒ်တို့ကိုပေါင်း၍ စာရင်းမှန်ကန်ကြောင်း မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အနည်းဆုံးသက်သေ လေးဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ တစ်စောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ […]

Read More →
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း

၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၉) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ၃၉၁။ လွှတ်တော်များသို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင် (က) ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့် နေ့ရက်၌ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်၍ ဥပဒေအရ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူ မဟုတ်သည့်အပြင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ သည်၊ (ခ) ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်၌ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီအတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဂ) ထို့အပြင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများသည် မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင်လည်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (ဃ) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။ ၃၉၃။ […]

Read More →
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ပျက်ပြယ်စေသည့်အချက်များ

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူတစ်ဦးသည် အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်၌ ငြိစွန်းကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ယင်းအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်သည်။ (က) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည်- (၁) တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများဖြင့် မဲအများဆုံးကို ရယူခဲ့သည်ဟုလည်းကောင်း၊ (၂) ထိုးနည်းဖြင့်ပင် သွေးဆောင်၍ ရယူခဲ့သည်ဟုလည်းကောင်း၊ (၃) ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်အရှုံးသည် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများကြောင့်သာ ဖြစ်ရသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ပေါ်လွင် ထင်ရှားခြင်း၊ (ခ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ အကျိုးငှာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတစ်ခုခုကိုပြုကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း၊ (ဂ) လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း၊ (ဃ) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း၊ ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ကြောင့်၊ (၁) လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်စွမ်းရှိသော ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း၊ (၂) ယင်းသို့ပြုလုပ်မှုများကြောင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း၊ (င) အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဖြစ်ကြောင်း […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial