မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

၁။ မဲရုံရှေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ တန်းစီပါ။ ၂။ မဲရုံအတွင်း ဝင်လာသော မဲဆန္ဒရှင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်သန်းအား မင်တို့ ခြင်းရှိ/မရှိ မဲရုံ လုံခြုံရေးမှ စစ်ဆေးပါ။ ၃။ မဲဆန္ဒရှင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲစားပွဲသို့သွား၍ မိမိ၏ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်အား မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူထံ ပြသပါ။ ၄။ မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူသည် မဲစာရင်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်၍ စစ်ဆေးမည်။ ၅။ မဲဆန္ဒရှင်သည် မဲစာရင်းပါ မိမိ၏နာမည်ဘေးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူသည် မဲဆန္ဒရှင်အား ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာအုပ်ပါ မဲလက်မှတ်အား ဖြတ်မပေးမီ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းအပေါ်ရှိ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အကယ်၍ လက်မှတ်မထိုးတတ်ပါက လက်ဝဲလက်မနှိပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၆။ မဲဆန္ဒရှင်သည်လည်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင် မဲရုံမှူးလက်မှတ်ပါ/မပါ စစ်ဆေး၍ မပါရှိပါက ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေးသူအား အသိပေးပြီး ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အသစ်တစ်စောင် တောင်းယူနိုင်သည်။ […]

Read More →
မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး ရှောင်ရန်အချက်များ

(က) ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မသမာသောနည်းဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးအား မပေးရ။ (ခ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မှအပ အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကို မဲပုံးအတွင်းသို့ မထည့်သွင်းရ။ (ဂ) အသုံးပြုဆဲဖြစ်သောမဲပုံးကို အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုရ။ (ဃ) ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုခုတွင် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်ထက်ပိုသော မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ (င) ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုခုတွင် မိမိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲမပေးရ။ (စ) သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်၍ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို လာရောက်တောင်းဆိုခြင်း(သို့မဟုတ်)ဆန္ဒမဲပေးခြင်း မပြုရ။ (ဆ) ဆန္ဒမဲပေးသူကို သိရှိနိုင်အောင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်၌ အမှတ်အသားတစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ရ။ (ဇ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဆုတ်ဖြဲရ။ (ဈ) အတုပြုလုပ်ထားသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ အများကိုဖြစ်စေ၊ မဲပုံးအတွင်းသို့ မထည့်သွင်းရ။ (ည) ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်၍ ဆန္ဒမဲမပေးရ။ […]

Read More →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial