ဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် မဖြစ်မနေထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့်အချက်များ

သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်စွာတောင်းယူရရှိပိုင်ခွင့်ဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသောအချက်များ

သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်စွာတောင်းဆိုရယူပိုင်ခွင့်ကိုဦးစားပေး ခြင်း

 • ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ခြွင်းချက် (လျှို့ ဝှက်) သတင်းအချက်အလက်များမှလွဲ၍ ကျန် သတင်းအချက်အလက် အားလုံးကိုရယူနိုင်ရမည် ဆိုသည်ကို တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။
 • ဥပဒေတွင် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ၏အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက်များ ရည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းလင်းစွာ ပါဝင်သင့်သည်။ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များပါ ဝင်အောင် ထိရောက်စွာပြဋ္ဌာန်း သင့်သည်။
  ၁။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်း၊
  ၂။ အလွှာပေါင်းစုံမှပါဝင်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊
  ၃။ အစိုးရ၏ အရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်း၊

အကျုံးဝင်သည့်နယ်ပယ်

 • မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေမှတ်တမ်းတင်ထားသည့် သတင်းအချက်အားလုံး
 • လူတိုင်း (အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်) တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်
 • အစိုးရ၏ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်လုံး၊ အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ ဌာနများ၊ ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှု ရရှိသောဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်သောဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 • သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-
 • တောင်းဆိုသူဘက်မှ သတင်းအချက်အလက် အချို့ကိုသာပေးရန် (အကြောင်းအရင်းမလို)
 • ဆက်သွယ်သည့် ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ တောင်းဆိုနိုင်ရမည် (လူကိုယ်တိုင်၊စာဖြင့်၊ ဖက်စ်၊ email စသည်..)
 • – တောင်းဆိုသည့် အခကြေးငွေပေးရန်မလို။ လိုအပ်ပါကအကူအညီပေးရန်
  သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်း၍သင့်တော်မှုရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-
 • တောင်းဆိုထားသည့် သတင်းအချက်အလက်ကို မြန်နိုင်သမျှမြန် အောင်ထုတ်ပေး၍ အများဆုံးရက်သတ်မှတ်မှုထားရန် (၁၀-၁၅ ရက် အတွင်း စသည်..)
 • တောင်းဆိုသူ၏ သတင်းအချက်အလက်ရယူမည့် ပုံစံကိုတတ်နိုင် သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးရန် (စာရွက်စာတမ်း၊ email စသည်..)
 • ကျသင့်ငွေကိုသတ်မှတ်ရန် (မိတ္တူကူးခ၊ စာရွက်ထုတ်ခ စသည်..)

ခြွင်းချက်များ (လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ)

 • ခြွင်းချက်အနေဖြင့်သတ်မှတ်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျစွာဖော်ပြ ထားရန်
 • အခြားလျှို့ဝှက်ဥပဒေများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်
 • ထိခိုက်နိုင်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်ဆိုမှသာ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ရန်
 • သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ငြင်းဆိုပါက တိကျသောအကြောင်းပြချက်ပါရှိရမည်
 • အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ခြွင်းချက်ကိုစဉ်းစားရန်
 • လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် ခြွင်းချက်အဖြစ် မပေးရန်
 • ခြွင်းချက်၏ သက်တမ်း (၁၀ နှစ်၊ နှစ် ၂၀ စသည်…)

အယူခံဝင်ခြင်း

 • တောင်းဆိုသည့် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ငြင်းဆိုပါကတောင်းဆိုသူမှအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သည်။
 • လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းသည့် ဌာနတစ်ခုရှိရ မည်။ (သတင်းအချက်အလက်ကော်မရှင်)
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ။
 • အစိုးရဌာန ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သိမ်း ဆည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်။

အရေးယူမှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်း

 • သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းကို တားဆီးဟန့် တားသူများကို အရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်ရမည် (အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုမှာပိုမိုဆီလျော်သည်)
 • သတင်းအချက်အလက်များကိုကောင်းသော ရည် ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်ထုတ်သူများကို ဥပဒေအရအရေး ယူခြင်းများ၊ အမှားပြုလုပ်သူအဖြစ် သတ်မှတ် စွပ်စွဲခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမည်။

မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ

 • ပြန်ကြားရေးအရာရှိများအား တာဝန်သတ်မှတ်၍ ခန့်အပ်ပြီး ယင်းတို့အတွက် သင်တန်းများ ပေးခြင်း
 • ဗဟိုဌာန (ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်) မှ အများ ပြည်သူသိရှိလာစေရန် အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးလာစေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်
 • မှတ်တမ်းမှတ်ရာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တော်သည့် အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်များ
 • အစိုးရဌာနများနှင့် ဗဟိုဌာန (ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်)၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပေးပို့ခြင်း