အီးအိုင်တီအိုင်အကြောင်း

အီးအိုင်တီအိုင်(The Extractive Industries Transparency Initiative, EITI)ဆိုသည်မှာသဘာဝသယံဇာတထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပွင့်လင်း၍ တာဝန်ခံသော စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးကို မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

ပထမဦးဆုံး EITI အစီအစဉ်ကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘော့စ်မြို့တွင် ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သော World Summit on Sustainable Development ခေါ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ ညီလာခံတွင် စတင်ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုကြေညာ ချက်တွင် EITI အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားခဲ့သည့်နိုင်ငံများအတွက် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ချက်များကိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့သည်။
စင်စစ်အားဖြင့် EITI အစီအစဉ်သည် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်သယံဇာတလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးသည့်စနစ်များကို ပြည့်စုံအားကောင်းလာစေရန် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အများပြည်သူသို့ သတင်းအချက်အလက်များ အသိပေးထုတ်ပြန်နိုင်မည့်အပြင် ယုံကြည်မှုလည်းတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ EITI အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရ၊ သယံဇာတလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ သုံးဦးသုံးဖလှယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် EITI အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးစတင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် EITI အဖွဲ့ဝင်လောင်းအဖြစ် EITI ဘုတ်အဖွဲ့ က သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် EITI အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် Multi-Stake Holder Group (MSG) ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

အီးအိုင်တီအိုင်လုပ်ငန်းစဉ် ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးရုံး
အမှတ်-၃၅(ဘီ)/၁၅၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ဖုန်း – ဝ၉ ၂၅၀ဝ ၆၆၁၂၆၊ ဝ၉ ၂၅၀၅ ဝ၀၃၆၃
ဖက်စ် – ဝ၁ – ၆၅၄ ၇၇၁

အီးအိုင်တီအိုင်ဆိုင်ရာ အင်တာနက်လိပ်စာများ

1. https://eiti.org/
2. https://eiti.org/Myanmar
3. https://myanmareiti.org